1. 05 I Faram Gami I Faram 5:33
  2. 09 Motherland Mulatu Astatke 4:27